STARTUP_INFOGRAFIKA_v2
SCANLAB_infografika
PROVIDENT-INFOGRAFIKA_2
PROVIDENT-INFOGRAFIKA_1
PEDEGREE_INFOGRAFIKA
NOVUM-INFOGRAFIKA_v13_final
MK-Cafe_INFOGRAFIKA_v5_final
INPHOGRAPHIC_UKTI_2
INFOGRAFIKA_rehabilitacja_final
INFOGRAFIKA_pobyty-poszpitalne_final
INPHOGRAPHIC_UKTI_1

KONTAKT

Anna Stefańska

anka@labodesign.pl
tel.: 501 330 447